5c4e6c910592e62565050aa0
{{ eventObj.name }}
{{ eventObj.time.timeStart*1000 |date:'HH' }}:{{ eventObj.time.timeStart*1000 | date:'mm' }} - {{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'HH' }}:{{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'mm' }} | {{ eventObj.date*1000 |date:'EEE' | dayFilter }}, {{ eventObj.date*1000 | date:'d' }} tháng {{ eventObj.date*1000 | date:'M' }} năm {{ eventObj.date*1000 | date:'yyyy' }}
{{ eventObj.time.timeStart*1000 |date:'EEE' | dayFilter }}, {{ eventObj.time.timeStart*1000 | date:'d' }} tháng {{ eventObj.time.timeStart*1000 | date:'M' }} ({{ eventObj.time.timeStart*1000 |date:'HH' }}:{{ eventObj.time.timeStart*1000 | date:'mm' }})  •  {{ eventObj.time.timeEnd*1000 |date:'EEE' | dayFilter }}, {{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'d' }} tháng {{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'M' }} năm {{ eventObj.time.timeStart*1000 | date:'yyyy' }} ({{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'HH' }}:{{ eventObj.time.timeEnd*1000 | date:'mm' }})
{{ eventObjTag }}
  • {{ ava.name }}
{{ eventObj.ratingList.length }} lượt đánh giá
Tháng {{ eventObj.date * 1000 | date:'M' }}
{{ eventObj.date * 1000 | date:'dd' }}
{{ eventObj.date * 1000 |date:'EEE' | dayFilter }}
LIVE Trực tiếp
{{ eventObj.name }}
Event Photo
Avatar
{{ user.name }}
Image comment
{{ userSuggested.name }}
   Đăng nhập để bình luận